Tromsø Kunstforening

Tromsø Kunstforening er den eldste kunstinstitusjonen i Nord-Norge og fortsatt et sentralt visningssted for samtidskunst i regionen. Vi legger vekt på å presentere et program som omfatter og kombinerer internasjonalt etablerte kunstnere, yngre kunstnere og utstillinger med en forankring spesielt i vår egen region. Foreningen eies av våre medlemmer, og enhver kan bli medlem i foreningen.

Tromsø Kunstforening is the oldest art institution in Northern Norway and is still a vital space for contemporary art in the region. Our program includes and combines internationally recognised and less established artists, with special attention to projects that are rooted in the region. We are organised as an association where anyone can become a member and take part in owning the association.

Muségata 2
Tromsø

Bli medlem / Become a member

+47 466 23 586
post@tromsokunstforening.no

mail
Facebook
Instagram

Tromsø Kunstforening mottar driftsstøtte fra

Vi ønsker velkommen til årets sommerutstilling hos Tromsø Kunstforening

Kristin Tårnesvik - Å temme en oter

med Reidar Breivik, Peder Niilas Tårnesvik og Rural Reading Room 2012-2015 (Espen Sommer Eide, Hilde Methi, Morten Torgersrud, Kristin Tårnesvik)

Kuratert av Hilde Methi

Utstillingen står fra 24.6 til 21.8 og kan besøkes onsdag til søndag fra kl 12 til 17

Welcome to our summer exhibition

Taming an otter by Kristin Tårnesvik

with Reidar Breivik, Peder Niilas Tårnesvik and Rural Reading Room 2012-2015 (Espen Sommer Eide, Hilde Methi, Morten Torgersrud, Kristin Tårnesvik)

Curated by Hilde Methi

The exhibition is up from 24.6 - 21.8.2022
Wednesday - Sunday 12 - 5pm

Utdrag fra utstillingsteksten ‘Det ville er håpløst’ av Line Ulekleiv:

Utstillingstittelen "Å temme en oter" lager et tankesprang inn i Kristin Tårnesviks verden. En oter er et smidig rovpattedyr i vannet, en maestro på å fange fisk og en nøkkelfigur i akvatiske økosystemer. Oterens isolerende pels støter av seg vann, den har svømmehud mellom tærne, og denne totale tilpasningen til sine omgivelser er noe vi mennesker observerer på avstand. Oteren vender seg ikke mot oss, men lever et nødvendig og parallelt liv. Tanken på å skulle temme den virker grunnleggende vidløftig og smått absurd: Hva skal det være godt for?

Utstillingen på Tromsø Kunstforening har sideblikk til livet i havet. Fisker opptrer i stimer og havet er et omgivende miljø på papir og tekstil. Den brokete utstillingsformen, med mange parallelle uttrykk og medier som aldri søker stringens, unnslipper temming: den er selv å betrakte som en vill oter. Motivisk kretser Tårnesvik inn alskens dyr; sel, giraff og svane kan være fritt skissert opp med lett kontur, men er samtidig skrevet inn i et politisk spisset budskap. Økobestanden er klusset til av våre handlinger, samtidig favnes en større motstand mot undertrykkende strategier. Det er deler av naturen som aldri bør temmes og formes, men vi fortsetter utrettelig mot bedre vitende. Det ville er håpløst.

The exhibition title "Taming an Otter" creates a conceptual leap into Kristin Tårnesvik’s world. An otter is an agile carnivorous mammal that thrives in water, a master at catching fish and a key figure in aquatic ecosystems. The otter’s insulating fur repels water, it has webbed toes, and its total adaptation to its environment is something we humans observe at a distance. The otter does not care about us, but lives a necessary and parallel life. The idea of taming the otter seems far-fetched and somewhat absurd: What good would that do?

The exhibition at Tromsø Kunstforening offers a sideways glance at life in the ocean. Fish swim in schools, and the ocean is an environment made of paper and textiles. The heterogeneous exhibition form, with many parallel expressions and media that never seek stringency, eschews taming: the exhibition can itself be seen as a wild otter. Tårnesvik’s circle of motifs includes all kinds of animals; seals, giraffes and swans can be freely sketched with light contours, but are at the same time inscribed in a politically salient message. The eco-population is damaged by our actions simultaneously as there is greater opposition to oppressive strategies. Some parts of nature should never be tamed and shaped, but we continue unrelentingly, even though we should know better. The wild is hopeless.

next

Upcoming shows

1.9 - 9.10
Robel Temesgen

28.10 - 11.12
Mary Ailonieida Sombán Mari