hjem/homer

Snapshots of Tourism

24.06.2011 - 14.08.2011

DELTAKENDE KUNSTNERE

Hüseyin Alptekin (1957-2007, Tyrkia)
Jens Haaning (1965, Danmark)
Marianne Heier (1969, Oslo)
Amar Kanwar (1964, India)
Cildo Meireles (1948, Rio de Janeiro)
Vegar Moen (1967, Norge)
Gediminas Urbonas (1966, Litauen)
Timo Vartiainen (1960, Finland)
Darius Ziura (1968, Litauen)
Elin Wikström (1965, Sverige)

Sommerens store gruppeutstilling i Tromsø Kunstforening viser kunstnere fra åtte land og tre kontinenter. Utstillingen er kuratert av Maaretta Jaukkuri og Marita Mukkonen, og er et samarbeid med organisasjonen HIAP i Helsinki.

Utstillingen er støttet av Norsk Kulturråd, Suomen Kultuurirahasto (Finnish Cultural Foundation), Arts Council of Finland, Nordisk Kulturfond og Norske Kunstforeninger.


PLEASE SCROLL DOWN FOR ENGLISH VERSION


SNAPSHOTS OF TOURISM

Det finnes en stamme av reisende som krysser denne planeten, og stoppestedene deres kaller vi utstillinger. På disse stedene forteller de oss sine historier, sannheter og løgner, og deler sin kjærlighet og frykt med oss. Dette er kunstnernes stamme. Som deres medpassasjerer er også vi i bevegelse, og av og til beveges vi av kunstnerne når vi opplever deres historier og tar del i deres flyktige erfaringer … deres ”snapshots” … som ansporer oss til å konfrontere både vår egen og deres virkelighet.

Mennesker har reist rundt i verden siden tidenes morgen. Vår tids turismefenomen, med alle sine uforutsette virkninger, har lange røtter. Oldtidens mennesker søkte opplysning ved hellige steder og middelalderens pilegrimsferder innen ulike religioner brakte fenomenet inn i den moderne verden. Dette banet veien for masseturismen, som tok til å vokse i det nittende århudre.

Det er et oppsiktsvekkende fenomen i vår tid at turismen og reiselivsindustrien øker mest og utgjør verdens største næring. Tanken om en ”kreativ økonomi” som trekker turister til kunst, vitenskap og innovasjon viser hvordan turismen påvirker alt, til og med disse områdene av menneskelig aktivitet, som tradisjonelt har vært mest selvstendige og upåvirkelige. Designkonsepter og merkevarer blir laget til biennaler, vitenskapskonferanser, byer og hele land. Men hva innebærer egentlig alt dette, og hva gjør turismen?

Turismen i seg selv gjennomgår raske endringer, og en overflod av forskjellige former for turisme og måter å se verden på utvikler seg. I følge enkelte forskere, som sosiologen Zygmunt Bauman, kan man ikke lenger snakke om turistens blikk, fordi det gode liv assosieres med en ”evigvarende ferie” – i alle fall for de velstående gruppene i den nye verdens(u)orden.

Vi lever i en tid hvor vi forbruker tegn og bilder i stedet for virkelige ting. Alt er en kopi av noe annet. Det hevdet sosiolog og filosof Jean Baudrillard. Det er noe sant i det følgende: man kan reise verden rundt uten å egentlig ha sett noe. Er du en virkelig oppmerksom betrakter kan du like gjerne oppdage sider av virkeligheten og overraskende sannheter hjemme.

Å reise har en faktisk kostnad, og mange er ufrivillige ikke-reisende. Turismen er ikke et gode for alle, verken lokalt eller globalt. I Hüseyin Alptekins (1957–2007) verk H Fact: Hospitality/Hostility (Pension Cadiz, Hotell Yalta, Motell Rejkyavik (2003), blir reklameskiltene for hotellene symboler for skyggesiden av den økonomiske globaliseringen, et bilde på de som har tapt for kapitalismen.

Det er ingen hemmelighet at feriesteder og deres distanse fra hverdagslivet markedsføres med fiksjoner og forestillinger. Mennesker betaler for sine ønskedrømmer. Hva kunne turisme være på sitt beste? Kunne det være en ekte erfaring der alle sanser virkelig blir utfordret og stimulert? Kunne det forandre vår måte å se, lukte, høre, smake, forstå, handle, ønske og elske på? Arbeidene til Timo Vartiainen (1960) utgjør en motpol til turismens flyktige, lettglemte illusjoner. Han vandrer til fots fra Helsinki til Istanbul, fra Baltikum til Romania og andre steder på kontinentet. Utrolige, nesten sublime, avstander i virkelig tid og rom.

Maaretta Jaukkuri og Marita Muukkonen
SNAPSHOTS OF TOURISM

There is one tribe of travellers criss-crossing this planet whose transfer-stops are the spaces we call exhibitions. At these stations on their journey they tell us their stories, their truths and lies; here they share their fears and loves. This is the tribe of artists. As their fellow travellers at the platform, we are also on the move, and sometimes we are moved by the artists as we listen to their visual story-telling, sharing their transitory experience … their “snapshots” … which encourage us to face our realities and theirs.

People have been traversing the world since the beginning of human memory. Today's mass phenomena of tourism, with all its unforeseeable effects, has distant origins. The ancients sought enlightenment at sacred sites, and the medieval practice of pilgrimage common to many religions carried this into the modern world. It laid the path for mass tourism, which began to grow in the nineteenth century.

It is a quite remarkable fact of our times that the business of travels and tourism surpasses all others, constituting the biggest branch of industry in the world. The notion of a “creative economy” which draws tourists to art, science and innovation, shows how tourism effects all, even the previously most autonomous branches of human endeavour. Design concepts and brands are created for biennials, scientific conferences, cities and whole countries. Yet what does tourism mean, how does it work?

Tourism itself is undergoing rapid changes, and a plethora of different forms and touristic gazes are developing. According to some researchers, such as sociologist Zygmunt Bauman, there is no longer a tourist gaze as such, since the good life has come to be thought of as akin to a “continuous holiday” - at least for the prosperous segments of the new world (dis)order.

We are living in times in which we consume signs and images, rather than real things. Everything is a copy of something. Or so the sociologist and philosopher Jean Baudrillard claimed. There is a degree of truth in this: one can travel the world and see nothing. One need not see many things, but if you look carefully at what you see, you might just face aspects of reality or surprising truths at home, just as much as far away.

Travel clearly has a real price, and there are involuntary non-travellers too. Tourism is not possible for everyone, on the local and global level. In Hüseyin Alptekin's (1957-2007) work H Fact: Hospitality/Hostility (Pension Cadiz, Hotell Yalta, Motell Rejkyavik (2003), the impoverished underbelly of economic globalization is on display through the trade-signs of a makeshift capitalism of peoples in transit.

It is no secret that tourist resorts and their removal from ordinary life are packaged and marketed through the fashioning of illusions. People buy into their desires. What, then, could tourism be at its best? Could it be a real experience in which all the senses are genuinely aroused and informed? Could it transform our ways of seeing, smelling, hearing, tasting, understanding, acting, wishing and loving? The works of Timo Vartiainen (b. 1960, Helsinki) present an anti-pod to the ephemeral, fast-forgotten illusions of tourism. His artistic practice is to walk. He walks from Helsinki to Istanbul, from the Baltics to Romania, and to other ends of the continent. These are incredible, almost sublime, distances in real time and space.

Maaretta Jaukkuri and Marita Muukkonen