hjem/homer

Festivalutstillingen 2013: Olives

19.01.2013 - 14.04.2013

(OBS! Utstillingsperioden er forlenget til 14. april / Exhibition period extended to April 14.)

Tromsø Kunstforening viser hvert år under Tromsø internasjonale filmfestival (TIFF) en separatutstilling av en internasjonalt anerkjent kunstner som arbeider med film eller video, og Sigalit Landau er festivalutstiller i 2013.

FOR ENGLISH VERSION
PLEASE SCROLL DOWN

Utstillingen som har tittelen "Olives" er Landaus første separatutstilling i Norge, og en unik mulighet til å oppleve nye arbeider fra kunstneren som blant annet representerte Israel under den 54. Veneziabiennalen i 2011.

OM LANDAU
Sigalit Landau er født i 1969 og er utdannet ved Bezalel Academy of Art and Design i Jerusalem, hvor hun ble uteksaminert i 1995. Hun kaller seg selv en brobygger, og hun karakteriserer sin bakgrunn som flerspråklig og multikulturell. Hun har deltatt i en rekke separat- og gruppeutstillinger over hele verden, og hennes arbeider er blant annet kjøpt inn av Museum of Modern Art i New York, Pompidou Center i Paris og Tel Aviv Museum of Art. I 2011 ble hun kjent for et stort publikum da hun representerte Israel på den 54. Veneziabiennalen med "One Man’s Floor is Another Man’s Feelings", en omfattende utstilling bestående av flere videoarbeider og installasjoner.

Landau arbeider i skjæringspunktet mellom performance, video og skulptur, og som regel inngår videoarbeidene i større installasjoner. Hennes videoarbeider er enkle i formen, ofte filmet med et nøytralt, ubevegelig kamera eller i lange tagninger. Scenene som utspiller seg foran kameraet er ofte renskårne og repetitive, med et eller flere mennesker som utfører performative handlinger som vitner om at kunstneren også har en bakgrunn innen dans. Ofte er sirkelen utgangspunkt for bevegelse eller handling, som i et av Landaus aller mest kjente arbeider, "Barbed Hula" (2000), hvor vi ser en ung kvinne som roterer en rockering av piggtråd rundt sin nakne og blodige midje. Filmen gir et sterkt inntrykk, som både har røtter i 1970-tallets kroppslige performancekunst, og som kan tolkes i retning religion, politikk og feminisme.

Landaus kunstnerskap er ofte påvirket av situasjonen i hjemlandet. Som for eksempel i videoen "Azhkelon" (2011), en film der unge gutter på stranden utfører en lek som på norsk heter å ”kappe land”. Grensene som forflyttes mellom spillerne i en kontinuerlig vekselvirkning kan både tolkes som en kritikk av kunstige menneskeskapte landegrenser generelt og spesielt i forhold til den Israelske statens grensepolitikk.

I tillegg til separat- og gruppeutstillinger, turnerer en retrospektiv utstilling av Landaus videoarbeider internasjonalt i 2012 – 2013, og i forbindelse med turnéen blir det i løpet av 2013 utgitt en ny bok om Landaus kunstnerskap på Hatje Cantz forlag.

FESTIVALUTSTILLINGEN OLIVES
Det er gledelig for Tromsø Kunstforening å kunne vise en serie nye videoarbeider av Sigalit Landau. Tittelen på utstillingen er "Olives", og den består av fire videoverk med utgangspunkt i den tradisjonelle innhøstingen av oliven på en gård på Vestbredden.

I de tre filmene A Tree Standing, Four Entered the Grove, og Masik, ser vi hvordan de fredelige olivenlundene vekkes av kraftig støy fra maskiner som får trærne til å riste, en vanlig om ikke foretrukket måte å utføre oliveninnhøstingen på. Olivenene faller på et utspent nett på bakken som gjør det lettere å samle dem opp. Grener, blader og olivener ristes så heftig at det etter hvert står en sky av støv rundt trærne som hyller de i utgangspunktet sylskarpe bildene i en gråbeige dis. Alle filmene har lydspor som er viktige for totalopplevelsen, og en kakofoni av maskiner og ristende trær blandes sammen som om det er en storm som herjer olivenlundene.

I Masik får vi se nærmere på gårdsarbeiderne som utfører innhøstingsarbeidet - unge menn, noen med palestinaskjerf rundt hodet, og noen av dem har på seg en t-skjorte med malte englevinger på ryggen.

Den fjerde filmen, Window, viser et nærbilde av vinduet på en vaskemaskin hvor svært skitne klær blir vasket. Vi kjenner igjen de påmalte englevingene på gårdsarbeidernes klær. Etter hvert som maskinen arbeider, ser vi gjennom det runde vaskemaskinvinduet hvordan vannet blir gråbrunt av støv og jord, før maskinen skyller klærne rene.


ARTIST TALK
I forbindelse med utstillingen vil det i samarbeid med Kunstakademiet i Tromsø arrangeres en artist talk med Landau. Hun vil snakke om sitt kunstnerskap og vise utdrag fra tidligere arbeider. Arrangementet finner sted i Tromsø Kunstforening torsdag 17. januar kl 17:00


UTSTILLINGEN ER STØTTET AV:
Norsk Kulturråd, Troms Fylkeskommune og Norske kunstforeninger

---

FESTIVAL EXHIBITION 2013 - OLIVES BY SIGALIT LANDAU
January 19. - April 7.

Each year, during the Tromsø International Film Festival (TIFF), the Tromsø Center for Contemporary Art holds a solo exhibition featuring an internationally recognised artist working with film or video. Sigalit Landau is the festival exhibitor for 2013.

The exhibition, titled "Olives", is Landau’s first solo exhibition in Norway and is a unique opportunity to experience new work by this artist, who is best known for representing Israel in the 54th Venice Biennial in 2011.


ABOUT LANDAU
Sigalit Landau was born in 1969 and trained at the Bezalel Academy of Art and Design in Jerusalem, where she graduated in 1995. She calls herself a bridge maker and describes her background as bi-lingual and multi-cultural. She has participated in a number of solo and group exhibitions all over the world and her work has been purchased by such institutions as the Museum of Modern Art in New York, the Pompidou Centre in Paris and the Tel Aviv Museum of Art. In 2011 she became recognized to a large audience when she represented Israel at the 54th Venice Biennial with "One Man’s Floor is Another Man’s Feelings", a large-scale exhibition consisting of several video works and installations.

Landau works where performance, video and sculpture all meet, and as a rule her video works form a part of larger installations. Her video work is structurally straightforward, often filmed with a neutral, static camera or in long takes. The scenes that unfold in front of the camera are often clean-cut and repetitive, with one or more individuals carrying out performative actions that bear witness to the artist also having a background within dance. Circles are often the starting point for movement or action, as is the case in one of Landau’s best-known works, "Barbed Hula" (2000), in which we see a young woman who is rotating a barbed-wire hula hoop around her naked and bloody waist. The film, with its roots in the body performance art of the 1970s, makes a powerful impression and can be interpreted in the directions of religion, politics and the feminist movement.

Landau’s art is often influenced by the situation in her homeland. This is the case, for instance, in the video "Azkelon" (2011), a film in which young boys on the beach are playing a territory-capturing game in the sand. The constantly-shifting borders “owned” by the players can be interpreted as a criticism of human made political borders in general, and in particular in relation to the politics of Israel’s national borders.

In addition to solo and group exhibitions, a retrospective of Landau’s video work is touring internationally during 2012-2013, and in connection with this tour a book about Landau’s art is being published by Hatje Cantz Press.


FESTIVAL EXHIBITION “OLIVES”
It is a great pleasure for Tromsø Center for Contemporary Art to show a series of new video works by Sigalit Landau. The exhibition’s title is "Olives" and consists of four video pieces, each of which takes as a starting point olive harvesting on a farm in Israel.

In the three films “A Tree Standing”, “Four Entered the Grove” and “Masik”, we see how the tranquil olive groves are woken by loud noise from machines that shake the trees, a normal if undesirable way of harvesting the olives. The olives fall onto nets stretched out above the ground, which makes it easier to pick them up. The branches, leaves and olives are shaken so hard that a cloud of dust arises around the trees, obscuring the initially clear and sharp images in a grey-beige haze. All the films have soundtracks that are important to the overall effect and a cacophony of machines and shaking trees acts together as though the olive groves are being shaken by a storm.

In “Masik”, we look more closely at the farm workers carrying out the harvesting - young men, some of whom have Palestinian scarves around their heads and several of whom are wearing worn t-shirts with a winged design on the back.

The fourth film, “Window”, shows a close-up of a washing machine in which very dirty clothes are being washed. We recognise the angel-wing decoration on the farm workers’ clothes. As the machine does its job we see through the round washing-machine window how the water turns grey-brown with dust and soil before the machine rinses the clothes clean.

ARTIST TALK
In connection with the exhibition we will be arranging an artist talk with Landau in collaboration with the Tromsø Academy of Contemporary Art. She will be talking about her artistic practice and showing extracts from previous work. The event will be held at the premises of the Tromsø Center for Contemporary Art on Thursday 17 January at 5pm.

The exhibition opens on Friday 18 January at 7pm and can be viewed until the end of Sunday 7 April 2013.