hjem/homer

PolArt 2013

19.01.2013 - 24.02.2013


Hva skjer når kunstnerens atelier erstattes med et forskningsskip? Siden 2007 har 23 kunstnere deltatt på forskningstokt i Nordishavet, og laget nye verk ut fra sine erfaringer fra toktet og møter med forskere.

I 2012 ble kunstnerne Helene Sommer, Christian Bermudez og Sigbjørn Bratlie valgt ut til å delta i PolArt.

FOR ENGLISH VERSION
PLEASE SCROLL DOWN


Samtidskunst fra Nordishavet

I 2012 ble kunstnerne Helene Sommer, Christian Bermudez og Sigbjørn Bratlie valgt ut til å delta i PolArt. Resultatet er blitt en utstilling som byr på verk som blant annet tenker over forholdet mellom størrelsen ’ingenmannsland’ – Terra nullius – og forholdet til kunnskap, som interesserer seg for hva som skjedde med en tropisk organisme som brukte 80 generasjoner på å komme seg nord for Svalbard, og som presenterer et forskningsinstitutt med imponerende prosjektportefølje og et noe uvanlig metodegrunnlag.

PolArt-prosjektet: kunst møter polarforskning
PolArt-prosjektet er et samarbeid mellom forskningsnettverket Arctos, Troms fylkeskommunes gjesteatelier ved Tromskysten og Tromsø Kunstforening. Kunstnerne som deltar blir valgt ut etter en åpen utlysning, og gis fritt spillerom i arbeidet. Deltakelsen på forskningstoktene legger til rette for interessante møter mellom forskere og kunstnere. I dag er svært mange kunstnere på en eller annen måte er opptatt av vitenskap, kunnskap og metode i sin kunstneriske praksis, noe som vises i den store interessen for prosjektet. Gjennom årene har noen av de deltakende kunstnerne arbeidet med aktuelle miljøspørsmål knyttet til Arktis, andre har belyst forskerne og selve forskningsarbeidet og flere har omarbeidet inntrykk fra den ekstreme naturen. Sentralt i prosjektet er møtet mellom kunstnere og forskere, det å skape en større gjensidig forståelse for hverandres arbeid og fruktbare møtepunkter.


PolArt-kunstnerne i utstilingen 2013

Helene Sommer (1978)
Helene Sommer viser det nye videoarbeidet No man’s land. (HD 26 min). Filmen forteller en historie om et sted høyt opp i nord i form av en reise gjennom bilder, forestillinger, myter, historier og førstehånds erfaringer. Den er en kombinasjon av Sommers eget materiale fra film, foto og intervjuer og samplet materiale fra filmer, dokumenter, bøker og oppslagsverk. Med Arktis som utgangspunkt tematiserer No man’s land uoverensstemmelsen mellom det å se og det å vite.

Sommer bor og arbeider i Berlin og Oslo, og er utdannet ved Kunstakademiet i Oslo. Hun arbeider ofte med funnede materialer, som kan stamme fra tv-programmer, filmer, internett, fotografier og bøker. Ut fra dette lager hun nye historier, som kan ses som en form for møtepunkter mellom fiksjon og virkelighet. Hun har stilt ut ved en rekke norske og utenlandske gallerier og museer, bl.a. Kunstnerforbundet, Oslo; De Appel, Amsterdam; Grazer Kunstverein, Graz; Neuer Berliner Kunstverein, Berlin; Fotogalleriet, Oslo; Municipal Library in Palazzo Mauri, Spoleto, Italia; Chert Gallery, Berlin; Würtembergischer Kunstverein, Stuttgart. I 2011 mottok hun den prestisjefylte prisen Royal Caribbean Arts Grant.


Christian Bermudez (1976)
Christian Bermudez viser en ny video (7 min) som har følgende utgangspunkt: Sommeren 2012 ble artikkelen "Modern incursions of tropical Radiolaria into the Arctic Ocean" publisert. Den handler om funnet av en koloni tropiske, encellede organismer som ble tatt opp fra forskningsskipet Lance to år tidligere. Det tok 80 generasjoner, og fem til sju år for organismene å komme seg dit. Har de tilpasset seg sine nye omgivelser? Lever de fremdeles? Vil de integreres? Representerer de en fare? Dette er spørsmål man aldri vil få svar på.

Bermudez er basert i Oslo, og har utdannelse fra Den norske filmskolen og Kunstakademiet i Oslo. Han er regissør og kunstner, og har vist sine arbeider i utstillinger og på festivaler i mer enn 30 land, blant annet ved Tromsø International Film Festival, Norge; CanariasMediaFest, Spania; Trunk/Nordic Art Video Festival, Sverige; Chroma Festival, Mexico; Fundación Proa, Argentina; Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Spania; Museo de Arte y Diseño Contemporáneo, Costa Rica og under Art Basel Miami.


Sigbjørn Bratlie (1973)
Sigbjørn Bratlie vil i utstillingen presentere arbeidet til forskingsinstituttet Schnork Institute for Arctic Research. Instituttet har utarbeidet statistikk, prognoser og ulike scenarier knyttet til miljø og natur i arktis. Arbeidet bygger på en egenutviklet metode med utgangspunkt i eldgamle tradisjoner for forutsigelse av fremtiden, og skiller seg ganske mye fra tilsvarende andre institutter. Blant annet gjennom bruken av kyllingben.

Bratlie er utdannet ved University of Central England i Birmingham og Central Saint Martins College of Art and Design i London, og bor nå i Oslo. Han arbeider i en rekke ulike medier, som maleri, video, foto, installasjon og har i tillegg arbeidet mye med performance. Det er gjerne et humoristisk element i Bratlies kunst, ofte er det kunstneren selv som settes i scene som en anti-helt. De seneste årene har Bratlie stilt ut i blant annet Serbia, Finland, Island, Østerrike, Sverige, Irland og en rekke steder i Norge.


-


POLART 2013 - ENGLISH TEXT

Contemporary Art from the Arctic Ocean
We have established a tradition of sending artists out into the Arctic Ocean to see what happens when the studio is exchanged for a research ship. Since 2007, 23 artists have taken part in research trips and have produced new work on the basis of their experiences from the trip and from their meetings with researchers.

In 2012, the artists Helene Sommer, Christian Bermudez and Sigbjørn Bratlie were chosen to take part in PolArt. This has resulted in an exhibition offering works which amongst other things have reflected over the relationship between the concept of “no-man’s land” – Terra nullius – and that of knowledge, have explored what happened to a tropical organism which used 80 generations to arrive north of Svalbard, and have portrayed a research institute that has an impressive project portfolio and a somewhat unusual methodological basis.

The PolArt project: art meets polar exploration
The PolArt project is a collaboration between the research network Arctos, Troms County Council’s residency in Tromsø and the Tromsø Centre for Contemporary Art. The participating artists are selected after an open advertisement process and are given free play in their work. Participation in the research expeditions enables an interesting interaction between researchers and artists. These days, many artists are in one way or another preoccupied with science, knowledge and method in their artistic work. This is apparent in the considerable interest shown in the project. Over the years, some of the participating artists have worked on current environmental questions in relation to the Arctic, whilst others have portrayed researchers and the research work itself and others again have worked with their impressions of the extreme landscape. Central elements of the project include the interaction between artists and researchers, the creation of a greater mutual understanding for each other’s work and fruitful meeting places.


PolArt artists in the 2013 exhibition

Helene Sommer (1978)
Helene Sommer shows her new video work No man’s land (HD 26 min). The film tells the story of a place in the far north in the form of a journey through pictures, preconceptions, myths, stories and first-hand experiences. It is a combination of Sommer’s own material from films, photographs and interviews and sampled material from films, documentaries and works of reference. With the Arctic as a starting point, No man’s land takes up the theme of the dichotomy between seeing and knowing.

Sommer lives and works in Berlin and Oslo. She studied at the Academy of Fine Art in Oslo. She often works with found materials which may come from TV programmes, films, the internet, photographs or books. From these she creates new stories which can be regarded as a form of interaction between fiction and fact. She has exhibited at a number of galleries and museums in Norway and abroad, including the Kunstnerforbundet gallery of contemporary art in Oslo; De Appel, Amsterdam; Grazer Kunstverein, Graz; Neuer Berliner Kunstverein, Berlin; Fotogalleriet, Oslo; the Municipal Library in Palazzo Mauri, Spoleto, Italia; the Chert Gallery, Berlin; and Würtembergischer Kunstverein, Stuttgart. In 2011 she received a prestigious prize, the Royal Caribbean Arts Grant.


Christian Bermudez (1976)
Christian Bermudez shows a new video (7 min) which has the following basis: In the summer of 2012 the article "Modern incursions of tropical Radiolaria into the Arctic Ocean" was published. The article deals with the find of a colony of tropical, single-celled organisms which had been observed two years earlier by the research ship Lance. It took 80 generations and five to seven years for the organisms to get so far. Have they adapted to their new environment? Are they still alive? Will they integrate? Do they represent a danger? These are questions that will never be answered.

Bermudez is based in Oslo and studied at the Norwegian Film School and the Academy of Fine Art in Oslo. He is a director and artist and has shown his work in exhibitions and at festivals in more than 30 countries, including at the Tromsø International Film Festival, Norge; CanariasMediaFest, Spain; Trunk/Nordic Art Video Festival, Sweden; Chroma Festival, Mexico; Fundación Proa, Argentina; Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Spain; Museo de Arte y Diseño Contemporáneo, Costa Rica; and during Art Basel Miami.


Sigbjørn Bratlie (1973)
Through his exhibition, Sigbjørn Bratlie presents the work of the research institute Schnork Institute for Arctic Research. The institute has prepared statistics, prognoses and various scenarios in relation to the Arctic environment and landscape. Its work, quite unlike other comparable institutes, builds on a self-developed method rooted in ancient traditions for predicting the future, including through the use of chicken bones.

Bratlie is trained at the University of Central England in Birmingham and Central Saint Martin’s College of Art and Design in London, and now lives in Oslo. He works through a number of different mediums such as painting, video, photography and installation, and has also worked a great deal with performance. There is often a humoristic element in Bratlie’s art, and the artist himself is often portrayed as an anti-hero. In recent years, Bratlie’s work has been exhibited in countries such as Serbia, Finland, Iceland, Austria, Sweden, Ireland and a number of places within Norway.