hjem/homer

Første rapport om Kunsthaller

Telemarksforsking har på oppdrag av Kunsthallene i Norge utarbeidet en rapport som presenterer kunsthallene og deres plass i det norske kunstfeltet.

Undersøkelsen etterstreber særlig å få fram hva som skiller en kunsthall fra andre visningssteder for samtidskunst og hvordan kunsthallene er forankret lokalt.

Undersøkelsen viser at kunsthallene på relativt kort tid har etablert seg som en sentral arena innenfor samtidskunstfeltet med tydelige og avgrensede funksjoner både for kunsten, kunstnerne, kuratorene og publikum.

I rapporten gis et tydelig bilde av kunsthallene. De er visningsrom for samtidskunst, men det understrekes at dette visningsrommet strekker seg langt utenfor det lokalet som kunsthallen selv holder til i. Videre preges kunsthallene av samarbeid på tvers av institusjoner og kunstformer.
«Alle de elleve kunsthallene jobber i skjæringspunktet mellom det lokale/regionale og det internasjonale. Kunsthallene lager utstillinger som bringer lokale, mindre etablerte, unge kunstnere sammen med større nasjonale og internasjonale navn. Alle kunsthallene viser kunstneriske arbeid av nye internasjonale kunstnere, og de fungerer dermed i større eller mindre grad som regionale arenaer for en internasjonal kunstscene, samtidig som de er springbrett for unge, lokale stemmer.»
I rapporten konstateres det også at det ligger i kunsthallenes natur å være åpne og utforskende, på den måten utfordrer de synet på hva som er kunst, hvem som kan være kunstnere, hvordan kunst kan vises og hvor den kan vises. Altså har kunsthallene en svært viktig funksjon for utviklingen av samtidskunstfeltet.

Styreleder i Kunsthallene i Norge, Marianne Hultman, kommenterer rapporten: «Endelig har vi en rapport å ta utgangspunkt i, når vi skal fortsette diskusjonen om kunstens og kulturens plass i samfunnet. I mars 2018 holdes et nordisk symposium i Oslo om kunsthallene. Her håper vi å løfte diskusjonen til et nordisk nivå. Vi har mye å lære av hverandre.»

Videre konstaterer rapporten at institusjonene fortsatt driftes under dårlige økonomiske betingelser. Blant annet sier den at «(...) kunsthallenes virksomhet trolig er basert på mye underbetalt og ubetalt arbeid.» Dette rammer både kunstnere, ansatte, muligheten til å ansette frilanskuratorer og til slutt publikum. Rapporten oppsummerer at «så lenge kunsthallene har en sentral rolle som viktigste visningssted for mange kunstnere i samtidskunstfeltet, og det er et mål at kunstnerøkonomien skal bedres, er det viktig at kunsthallene har stabile og gode økonomiske forutsetninger».

Rapporten kan lastes ned her


Om Kunshallene i Norge
Kunsthallene i Norges formål er å ivareta de norske kunsthallenes interesser og å formidle kunnskap om kunst og kunstens plass i samfunnet nasjonalt og internasjonalt.
Vi har i dag elleve medlemmer: Kunsthall Stavanger, Kristiansand Kunsthall, Bomuldsfabriken Kunsthall, Kunsthall Grenland, Trafo Kunsthall, Oslo Kunstforening, Kunsthall Oslo, Fotogalleriet, Kunsthall 3,14, Kunsthall Trondheim og Tromsø Kunstforening.

Symposium i 2018
9.–11. mars 2018 holdes et nordisk symposium i Oslo. Symposiet arrangeres i samarbeid med Foreningen af Kunsthaller i Danmark og Klister i Sverige med støtte fra Nordisk kulturkontakt. Blant hovedtalerne inngår Andrea Phillips, professor i kunst og forskningsleder ved Valand, Göteborgs universitet; Pier Luigi Sacco, professor i kulturøkonomi ved IULM-universitetet i Milano og spesialrådgiver for EUs kommissær for utdanning og kultur og Lars Strannegård, professor og rektor ved Handelshögskolan i Stockholm. I etterkant av symposiet vil en skandinavisk rapport bli publisert forfattet av Nina Möntmann, skribent og uavhengig kurator, og Jonatan Habib Engqvist, skribent og uavhengig kurator.

Om Telemarksforsking
Telemarksforsking er et nasjonalt forskningsinstitutt med oppdragsgivere fra departementer, direktorater, fylker, kommuner, regionråd, bedrifter og organisasjoner over hele landet. Instituttet har nasjonal spisskompetanse på følgende fagområder: Kulturforskning, kommuneøkonomi og kommunestruktur, regional utvikling, og helse- og velferdsforskning. Målet er å frambringe kunnskap basert på praksisnær forskning med høy vitenskapelig kvalitet.

Kontaktperson
Marianne Hultman, Oslo Kunstforening (styreleder)
+47 478 69 668, kunsthallene(att)gmail.com

AKTUELT

Tromsø Kunstforening's team would like to express its support and bring attention to the goal of our colleagues at Lo schermo dell arte Associazione Culturale in Italy

Årsmøte 2020 - Nå med sakspapirer (datert 21.05)

Årets årsmøte blir gjennomført digitalt torsdag 28. mai kl. 1800–2000.

Sammen kan vi klare dette