hjem/homer

Kunsthallene i Norge - Pressemelding om statsbudsjettet

KUNST FOR ALLE? KULTURDEPARTEMENTET NEDPRIORITERER DET FRIE FELTET

Kunsthallene i Norge ser på det frie felt som en betydelig ressurs for å kunne opprettholde et mangfoldig og uavhengig kulturliv. Kulturrådet har også lagt ned et omfattende arbeid i å styrke dette i hele landet, etter mange års etterslep. Med årets budsjett gir regjeringen signaler om at dette ikke er et arbeid de ønsker å satse på. Dette til tross for at det står i erklæringen fra Solberg-regjeringen at dette feltet skal prioriteres.
De delene av statsbudsjettet som handler om kunstnerøkonomi og drift av virksomheter som er overført til Norsk kulturfond, virker i årets budsjett å være glemt. Kulturfondet står på dagens 2016-nivå og dette betyr i praksis at det visuelle feltet ikke får mulighet til å utvikle seg.

Siden fondsmidlene i stor grad er bundet opp i driftsstøtte, signaliserer Kulturrådet at en mangel på økning vil kunne gå ut over prosjektmidlene. Det betyr at Kulturrådet i praksis ikke har mulighet til å gi prisjustering til virksomheter som våre, som mottar driftsstøtte. For kunsthallenes del kan dette i verste fall bety at Kulturrådet vil måtte kutte i tilskudd til våre medlemmer for å kunne dele ut midler til mindre prosjekter. Det vil igjen kunne føre til kutt i både drift- og utstillingskostnader, siden deler av våre tilskudd allerede er bundet til å følge Statens Utstillingsvederlagsavtale og betale kunstnerne utstillingshonorar. Dette vil videre påvirke aktivitetsnivået og dermed kunstnerøkonomien negativt. Dette er synd med tanke på gjennombruddet kunsthallene hadde i fjor da 5 kunsthaller kom inn på post 55 med 1,2 millioner i driftsstøtte hver (Kunsthall Grenland fikk 800 000). Vi hadde håpet at dette var begynnelsen på en god utvikling, både med tanke på å styrke kunstnernes arbeidsvilkår, et godt formidlingstilbud til publikum og ikke minst en styrking av våre egne institusjoner – som fortsatt er sterkt underbemannede.

Kunsthallene i Norge ser imidlertid positivt på anerkjennelsen av internasjonal kunstsatsing, ved å øke støtten til OCA og Norwegian Arts Abroad.

Kunsthallene i Norge ser veldig positivt på økningen til deler av kunstfeltet, men synes det er problematisk at Kulturdepartementet forskjellsbehandler gjennom prisjustering som et minimum for de kunstinstitusjonene som får driftsstøtte direkte av Kulturdepartementet mens de som mottar driftsstøtte fra gjennom Post 55.

Vi ser også positivt på satsningen på kreativ næring i Innovasjon Norge. Både kompetanseprogram, bedriftsnettverk og eksportprogram er gode tiltak som det visuelle kunstfeltet kan dra nytte av. Vi ser også positivt på opprettelsen av et kontor utenfor Oslo for kreativ næring. Det kan være et bra tiltak for å heve kompetansen i regionen det blir lagt til, og det vil kunne stimulere til nye satsinger for verdiskapingspotensialet i kunst og kreativ næring, og i beste fall skape nye arbeidsplasser.Kunsthallene i Norge setter nå vår lit til støttepartiene og håper at de ser betydningen av det frie felt i norsk kunstliv.

KUNSTHALLENE I NORGES NETTSIDE

AKTUELT

Tromsø Kunstforening's team would like to express its support and bring attention to the goal of our colleagues at Lo schermo dell arte Associazione Culturale in Italy

Årsmøte 2020 - Nå med sakspapirer (datert 21.05)

Årets årsmøte blir gjennomført digitalt torsdag 28. mai kl. 1800–2000.

Sammen kan vi klare dette